image96

Infor OS

Bring productivity, business processes and Artificial Intelligence together.

...  

Business Platform ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นหมวดหมู่ไว้ในหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเตือน (Alerts) งานที่ได้รับมอบหมาย (Task) การสร้างชุดคำสั่งส่วนบุคคล (Widgets) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ตลอดจน Business Work Flow ที่จะช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมในกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Introduction to Infor OS